Kryptokopanie.pl

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. PRZERWY W DOSTĘPIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO
 12. ZMIANY REGULAMINU
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kryptokopanie.pl prowadzony jest przez spółkę XXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Stoczniowców 1 30-709 Kraków, KRS 0000669900, NIP 6667778899, REGON 00000000000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@kryptokopanie.pl, numer telefonu: 500 500 500.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego lub złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji regulaminu równoznaczny jest z niemożliwością skorzystania ze Sklepu Internetowego lub złożenia Zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Usługobiorca może w każdej chwili zmienić dane swojego Konta, z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia takiej zmiany, która ma wpływ na realizację konkretnej sprzedaży Produktu, a która została dokonana po zawarciu umowy sprzedaży.
  7. NEWSLETTER  – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub prawo, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kryptokopanie.pl.
  11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka XXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ulica 33-333 Kraków,KRS 0000669900, NIP 6667778899, REGON 00000000000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@kryptokopanie.pl, numer telefonu: 500 000 000.
  12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego niezabezpieczenia. Usługobiorca nie może udostępniać swojego Konta innym osobom.
   1. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym, jak również podane przez niego dane podczas dokonywania pierwszych zakupów przez Sklep Internetowy, a niezbędne do realizacji Umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki wskazywania bądź utrzymywania w Koncie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
   2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – od tego momentu nie istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko bądź nazwa/firma Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.
   1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.
   1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;  
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Usługobiorca nie jest uprawniony do (i) publikowania, przesyłania, redystrybuowania, wczytywania ani promowania żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność Sklepu Internetowego, Produkty bądź Usługi Elektroniczne; (ii) zachowywania się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze Sklepu Internetowego bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używania w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani (iii) używania jakiegokolwiek urządzenia, ani jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia Konta jakiegokolwiek Usługobiorcy, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
   1. pisemnie na adres: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl;
  2. Usługobiorca w opisie reklamacji powinien wskazać: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., ale zaproszenie do składania ofert przez Klienta. Informacje te są ważne do momentu ich zmiany przez Usługodawcę.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1. Złożenie zamówienia Towaru dokonywane jest:
   1. w przypadku Klienta posiadającego Konto przez wybranie (zaznaczenie) Produktu, podanie jego ilości, rozmiaru oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie opcji „Do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia pojawiającego się w dziale „Koszyk” poprzez wskazanie sposobu dokonania płatności i dostawy oraz potwierdzenie adresu dostawy. Złożenie zamówienia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient posiadający Konto otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wpływu zamówienia;
   2. w przypadku Klienta nieposiadającego Konta,  przez wybranie (zaznaczenie) Towaru, podanie jego ilości, rozmiaru oraz potwierdzenie poprzez kliknięcie opcji „Do Koszyka”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia pojawiającego się w dziale „Koszyk” poprzez wskazanie sposobu dokonania płatności i dostawy oraz swoich danych, tj. imienia i nazwiska bądź nazwy lub firmy Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wpływu zamówienia.
 4. Klient może dokonać jednocześnie zamówienia i zakupu kilku Produktów.
 5. Dokonując zamówienia Produktów Klient wybiera jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów jego dostawy oraz płatności, a także wskazuje, czy chce otrzymać fakturę VAT oraz wyraża ewentualną zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Usługodawca informuje o kosztach każdego ze sposobów dostawy Produktów.
  1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  2. Do przesyłki kurierskiej dołączany jest dowód zakupu Produktu oraz ewentualnie faktura VAT, jeżeli Kupujący wskazał przy składaniu zamówienia Towaru, że chce ją otrzymać.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność gotówką przy odbiorze Produktu, w przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem,
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl oraz http://www.dotpay.pl/.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
  2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 3. Termin płatności
  1. Termin płatności następuje:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
   4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką w przypadku wyboru opcji dostawy Produktu za pobraniem, Klient obowiązany jest do płatności przy odbiorze przesyłki.
  2. Uchybienie terminom zapłaty, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu, lub brak zapłaty za Produkty w momencie ich dostarczenia Kupującemu, w przypadku wyboru opcji za pobraniem, powodują wygaśnięcie zawartej umowy sprzedaży (warunek rozwiązujący).

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Jeśli Sprzedawca, z przyczyn leżących po stronie operatora pocztowego lub kuriera, nie będzie mógł dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie Produktów w kilku paczkach, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy kolejnych przesyłek.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 10:00 do 14:00.
 5. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Sprzedawca dokłada starań, aby dostarczać Produkty w wyznaczonym terminie, jednakże nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. W mało prawdopodobnym przypadku wydłużenia czasu dostawy Klient może anulować Zamówienie (prawo do odstąpienia).
 6. Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub gotówką osobiście przy odbiorze w Siedzibie Sprzedawcy – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano odmienny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na zasadach i warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Sprzedawcy, znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.kryptokopanie.pl.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl.
 5. Klient zobowiązany jest do podania w reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Różnice wyglądu zakupionych Produktu z jego fotografiami w Sklepie Internetowym nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikają wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności ustawień jego urządzeń dostępowych do Internetu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 8. Koszty przesłania wadliwego Produktu przez Klienta Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta i jego funkcjonalności, wysyłania towaru i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m. in. w celu marketingu towarów i usług własnych, optymalizacji działania Sklepu Internetowego, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, podstaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów.
 4. W przypadku realizacji Umowy dane osobowe Klienta będą udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, m. in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i usług będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 6. Klient ma prawo dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Sklepie Internetowym, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.
 8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności”.   

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, o ile nie okaże się to niemożliwe. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zwróci się z prośbą o kontakt w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i od umowy sprzedaży odstąpić, jeżeli dane podane przez Klienta, a niezbędne dla zamówienia są niekompletne, a Klient odmawia ich wskazania lub brak jest możliwości uzyskania ich przez Sprzedawcę od Klienta, a także w przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Produktów. W przypadku niedostępności zamówionych Produktów Sprzedawca może zaproponować Klientowi towar alternatywny, jednocześnie informując go o konieczności złożenia nowego zamówienia. Uprawnienie Sprzedawcy do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych powyżej wygasa po upływie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.10. Regulaminu, Sprzedawca przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, podaje wyczerpujące uzasadnienie powodów odstąpienia, wskazując Klientowi możliwe sposoby usunięcia stwierdzonych podstaw do odstąpienia w przypadku ponownego zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego samego Produktu.
 12. Wykonanie przez Sprzedawcę uprawnienia, o którym mowa w pkt. 9.10. Regulaminu następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia woli na adres lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta posiadającego Konto w toku jego rejestracji lub w przypadku Klienta nieposiadającego Konta na adres lub adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

PRZERWY W DOSTĘPIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Sklepu Internetowego, które mogą skutkować jego czasową niedostępnością lub ograniczoną funkcjonalnością.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Sklepie Internetowym, a w przypadku Usługobiorców posiadających Konto bądź zapisanych do Newslettera obowiązują po upływie terminu określonego w ustępie 3 poniżej.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez stosowny komunikat na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz każdego Usługobiorcę posiadającego Konto bądź zapisanego do Newslettera indywidualnie pocztą elektroniczną na podany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej a Usługobiorców posiadających Konto dodatkowo poprzez odpowiedni komunikat na jego Koncie.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Usługobiorca posiadający Konto bądź zapisany do Newslettera ma prawo złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Usługobiorca posiadający Konto bądź zapisany do Newslettera przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@kryptokopanie.pl bądź listownie na adres do doręczeń Usługodawcy.
 5. Złożenie przez Usługobiorcę posiadającego Konto bądź zapisanego do Newslettera oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem przez Usługobiorcę posiadającego Konto bądź Usługobiorcę zapisanego do Newslettera umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa europejskiego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:
XXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stoczniowców 3 30-709 Kraków
kryptokopanie.pl
kontakt@kryptokopanie.pl
–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.