Kryptokopanie.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://kryptokopanie.pl (dalej jako: „Kryptokopanie.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Kryptokopanie.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Regulamin Serwisu nie reguluje warunków korzystania ze sklepu internetowego www.kryptokopanie.pl/sklep/. Regulamin sklepu internetowego znajduje się pod adresem: ______

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Kryptokopanie.pl

1. O NAS

Właścicielem Kryptokopanie.pl jest spółka XXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669900, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ulica , 33-333 Kraków, posiadająca NIP 6667778899, posiadająca REGON 00000000000000, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@kryptokopanie.pl, numer telefonu: 000 000 000 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy,
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
  4. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 880),
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KRYPTOKOPANIE.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://kryptokopanie.pl.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Kryptokopanie.pl.
  11. USŁUGODAWCA – spółka XXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ulica 3 33-333 Kraków, KRS 0000669900, NIP 6667778899, REGON 00000000000000, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@kryptokopanie.pl, numer telefonu: 000 000 000.
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KRYPTOKOPANIE.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystając z Serwisu, Usługobiorca nie jest uprawniony do (i) publikowania, przesyłania, redystrybuowania, wczytywania ani promowania żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność Sklepu Internetowego, Produkty bądź Usługi Elektroniczne; (ii) zachowywania się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze Sklepu Internetowego bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używania w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani (iii) używania jakiegokolwiek urządzenia, ani jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia Konta jakiegokolwiek Usługobiorcy, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog;
  2. Konto (Profil);
  3. Newsletter;
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5. KONTO (PROFIL)

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Niektóre funkcjonalności Konta mogą jednak być odpłatne, o czym Klient jest informowany przed utworzeniem Konta.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl lub pisemnie na adres: ul. Ulica 3 33-333 Kraków.

6. NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce oraz kliknięciu pola akcji.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl lub pisemnie na adres: ul. Ulica 3 33-333.

7. BLOG

 1. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Serwisu Internetowego.
 3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

8. KONTAKT Z KRYPTOKOPANIE.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@kryptokopanie.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Ulica 3 33-333 Kraków), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Kryptokopanie.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KRYPTOKOPANIE.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@kryptokopanie.pl  lub pisemnie na adres: ul. Ulica 3 33-333 Kraków.
 2. Usługobiorca w opisie reklamacji wskazuje: (1) informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: (1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kryptokopanie.pl lub (2) listem poleconym na adres ul. Ulica 3 33-333 Kraków.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

13. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. ZMIANA REGULAMINU
  1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Sklepie Internetowym, a w przypadku Usługobiorców posiadających Konto bądź zapisanych do Newslettera obowiązują po upływie terminu określonego w ustępie 3 poniżej.
  2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez stosowny komunikat na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz każdego Usługobiorcę posiadającego Konto bądź zapisanego do Newslettera indywidualnie pocztą elektroniczną na podany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej a Usługobiorców posiadających Konto dodatkowo poprzez odpowiedni komunikat na jego Koncie.
  3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Usługobiorca posiadający Konto bądź zapisany do Newslettera ma prawo złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Usługobiorca posiadający Konto bądź zapisany do Newslettera przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@kryptokopanie.pl bądź listownie na adres do doręczeń Usługodawcy.
  5. Złożenie przez Usługobiorcę posiadającego Konto bądź zapisanego do Newslettera oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem przez Usługobiorcę posiadającego Konto bądź Usługobiorcę zapisanego do Newslettera umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Kryptokopanie.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:
  XXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Ulica 3 33-333 Kraków
  kontakt@kryptokopanie.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.