Kryptokopanie.pl

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w naszej firmie:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XXXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ulica 3 33-333 Kraków, posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000555555 oraz NIP  666666666.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą̨ poczty tradycyjnej pod adresem: XXXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ulica 3 33-333 Kraków, poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@kryptokopanie.pl oraz pod numerem telefonu: +48 555 555 555.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wysłania newslettera.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania zamówień. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w newsletterze. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych, będą przetwarzane przez maksymalny okres 6 lat od zakończenia umowy.
  6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@kryptokopanie.pl, pocztą tradycyjną na adres XXXXXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ulica 3 33-333, lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie spółki, w godzinach otwarcia firmy.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.